Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 0 8 3 9 4
Today: 13.607
Yesterday: 38.216
This week: 13.607
This month: 670.248
Total: 6.908.394

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính