Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 9 1 6 3 7 0
Today: 13.044
Yesterday: 51.860
This week: 181.510
This month: 466.575
Total: 2.916.370

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính