Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 07/07/2016 Lượt xem: 57

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016...

Ngày 28/6/2016, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận đối với các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Quận ủy, báo cáo viên Quận ủy Khóa V, Bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam và cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo 04 phường.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Quang: UVTV-Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố.
Đồng chí Trần Thanh Vân: UVTV- Trưởng ban Nội chính Thành ủy phổ biến những nội dung cơ bản và mới trong Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Bao gồm: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại 30 năm đổi mới, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016-2020; Giới thiệu những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; Về phương hướng, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực, về phương hướng và giải pháp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, về phương hướng và giải pháp quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; Điểm mới về quốc phòng, an ninh; Về đối ngoại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; Về xây dựng và hoàn hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Việc cung cấp những luận cứ, luận giải những điểm mới giúp cho cán bộ, đảng viên có cơ sở để nghiên cứu, nắm vững những nội dung mới trong quan điểm, chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Phùng Văn Cưng-Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phổ biến chuyên đề tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn. Các nội dung được giới thiệu gồm: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4 với 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp; Những kết quả đạt được của Trung ương, của thành phố và địa phương về thực hiện 3 vấn đề cấp bách (Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng); Nguyên nhân đạt được được kết quả cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết TW 4; Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 4 trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Chinh- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, nhấn mạnh: Theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ chính trị, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, nghiên cứu, thảo luận về Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Sau 01 ngày học tập, các đồng chí dự Hội nghị sẽ viết bài thu hoạch cá nhân về những nội dung đã được quán triệt./.
Như Ý
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 9 8 6 7 4 4
Hôm nay: 8.304
Hôm qua: 21.024
Tuần này: 8.304
Tháng này: 134.434
Tổng cộng: 16.986.744