Phường Khuê Mỹ: Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2016 Lượt xem: 21

Sáng 21/9/2016, Đảng ủy phường Khuê Mỹ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với lực lượng cán bộ chủ chốt của phường và cấp ủy chi bộ cơ sở...

Sáng 21/9/2016, Đảng ủy phường Khuê Mỹ tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với lực lượng cán bộ chủ chốt của phường và cấp ủy chi bộ cơ sở.
Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Lê Văn Nghĩa: UVBTV-Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy phổ biến các nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó nêu rõ Chỉ thị 05, Bộ Chính trị xác định, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chỉ thị 05, Bộ Chính trị khoá XII yêu cầu rất cao về việc gắn "xây" với "chống"; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa: UVBTV-Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy phổ biến tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nghĩa: Phó Bí thư Đảng ủy phường triển khai Kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nhấn mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…Học và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng…Học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong công việc, cuộc sống, quan hệ với nhân dân: Gần dân, sát dân, trọng dân, giản dị, nghiêm khắc với bản thân; phong cách "nói đi đôi với làm"; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương…/.
Như Ý
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 3 5 5 0 0
Hôm nay: 27.595
Hôm qua: 25.424
Tuần này: 124.667
Tháng này: 1.050.481
Tổng cộng: 23.035.500