Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Thị Thanh Duyên Trưởng ban 0969 055 500 duyenltt@danang.gov.vn
Ngô Thanh Xuân Phó Trưởng ban 0905 455 871 xuannt8@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Hoa Phó Trưởng ban 0905 566 365 hoaltk3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 015 btcqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Minh Chủ tịch Liên đoàn Lao động 0984 979 044 minhnv1@danang.gov.vn
Phạm Thị Trang Phó Chủ tịch 0905 905 003 trangpt1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 959 001 - 847 530 ldldnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Vinh Chánh Văn phòng 02363 847 318 - 0989 156 236 vinhhd@danang.gov.vn
Mai Xuân Thủy Phó Chánh Văn phòng UBND quận 02363 968 222 - 0905 11 25 29 maixuanthuy@danang.gov.vn
Mai Đình Phó Chánh Văn phòng UBND quận 02363 961 037 - 0905 602 402 dinhm@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Nga Phó Chánh Văn phòng UBND quận 02363 968 605 - 0941 307 468 ngant5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 327 vpubndnhs@danang.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ Đinh Gia Khánh (Cổng sau TTHC quận NHS) 1022 - 0236 3.847.306 - 0236 3.6554468 (Lĩnh vực Đất đai)
Trần Văn Thích Chủ nhiệm 0905 129 757 thichtv@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Chiến Phó Chủ nhiệm 0907 743 531 chienhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ nhiệm 0934 846 826 anhntv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 325 ubktqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Vân Chủ tịch 0914 165 167
Nguyễn Thị Dưỡng Phó Chủ tịch 0905 848 466 duongnt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 326 hlhpnnhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Lệ Thủy Trưởng phòng 0905 977 985 thuyptl1@danang.gov.vn
Hồ Hồng Minh Phó Trưởng phòng 0905 035 199 minhhh@danang.gov.vn
Hoàng Hải Thọ Phó Trưởng phòng 0966 403 579 thohh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 0236 3 847 309 pnvnhs@danang.gov.vn
Phan Thị Dinh Trưởng phòng 0905 764 774 dinhpt@danang.gov.vn
Phùng Phú Phó Trưởng phòng 0983 151 246 phup@danang.gov.vn
Trần Thị Lê Vy Phó Trưởng phòng 0904 265 506 vyttl@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 305 ptckhnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Cự Trưởng ban 0914 020 721 cuh@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Đô Phó Trưởng ban 0905 922 692 dohp@danang.gov.vn
Huỳnh Kim Phó Trưởng ban 0914 082 140 kimh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 303 btgqunhs@danang.gov.vn
Phạm Văn Thọ Chủ tịch 0905 888 155 thovp1@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Tiến Phó Chủ tịch 0905 128 767 hoindnhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 302 hoindnhs@danang.gov.vn
Võ Thị Hoài Trưởng phòng 0982 732 797 hoaivt@danang.gov.vn
Phùng Văn Thành Phó Trưởng phòng 0976 448 758 thanhpv5@danang.gov.vn
Huỳnh Khải Hưng Phó Trưởng phòng 0914 747 015 hunghk2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 311 pqldtnhs@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Trưởng Ban 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Lê Á Phó Trưởng ban 0983 155 696 al@danang.gov.vn
Hoàng Trân Châu Phó Trưởng ban 0935 055 322 chauht@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 498 bdvqunhs@danang.gov.vn
Trần Văn Thành Trưởng phòng 0913 422 772 thanhtv@danang.gov.vn
Lê Văn Thọ Phó Trưởng phòng 0903 594 453 tholv@danang.gov.vn
Trần Thị Nguyên Phó Trưởng phòng 01234 01 05 09 nguyentt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 04 Chu Cẩm Phong (Tầng 2), quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 991 271 ptnmtnhs@danang.gov.vn
Lê Xuân Thành Phó Bí thư 0905.283.079 thanhlx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 319 quandoannhs@danang.gov.vn
Nguyễn Một Chánh Thanh tra 0982 117 549 motn@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Năng Phó Chánh Thanh tra 0905 170 536 nangnd@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 314 ttnhs@danang.gov.vn
Mai Văn Ba Chủ tịch 0905 323 109 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 001 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Trưởng phòng 0905 269 484 linhmx@danang.gov.vn
Mai Quốc Quang Phó Trưởng phòng 0905 185 245 quangmq@danang.gov.vn
Mai Xuân Dũng Phó Trưởng phòng 0905 333 079 dungmx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 297 pldtbxhnhs@danang.gov.vn
Hồ Thị Thanh Thúy Trưởng phòng 0914 747 307 thuyhtt@danang.gov.vn
Nguyễn Phú Phượng Phó Trưởng phòng 0903 551 080 phuongnp@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Chinh Phó Trưởng phòng 0903 509 234 chinhntt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 317 ptpnhs@danang.gov.vn
Trần Thị Loan Phó Trưởng phòng 0903 535 820 loantt@danang.gov.vn
Đặng Phước Trường Phó Trưởng phòng 0905 420 040
Thông tin liên hệ 06 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 432 pgddtnhs@danang.gov.vn
Lê Quang Trung Phó Trưởng phòng 0905 395 619 trunglq@danang.gov.vn
Phùng Đình Phó Trưởng phòng 0906 449 478 dinhp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 533 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 060 pytnhs@danang.gov.vn
Lê Minh Hòa Trưởng phòng 0905 776 778 hoalm@danang.gov.vn
Võ Đức Huy Phó Trưởng phòng 0905 259 668 huyvd@danang.gov.vn
Huỳnh Chín Phó Trưởng phòng 0905 115 014 chinh3@danang.gov.vn
Trần Thị Vân Phó Trưởng phòng 0905 824 449 vantt5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 308 pktnhs@danang.gov.vn
Hoàng Thị Phương Loan Trưởng phòng 0905 230 573 loanhtp1@danang.gov.vn
Trần Chí Trung Phó Trưởng phòng 0905 922 538 trungtc@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 310 pvhttnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Trưởng ban 0905 547 546 hiennv@danang.gov.vn
Nguyễn Quốc Việt Phó Trưởng ban 0906 471 177 vietnq5@danang.gov.vn
Lê Ngọc Nhất Phó Trưởng ban 0936 455 234 nhatln@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 81 Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02362 243 206 bqldtnhs@danang.gov.vn
Lê Tấn Nghĩa Giám đốc 0905 081 167 nghialt2@danang.gov.vn
Thân Trọng Phúc Phó Giám đốc 0903 501 477 phuctt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 956 123 - 956 126 bqlxdcbnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Mâng Trưởng ban 0914 04 94 94 mangnd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thái Lộc Phó Trưởng ban 0905 161 611 locntt@danang.gov.vn
Trần Toàn Phó Trưởng ban 0905 013 899 toant@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ Chợ Hòa Hải, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 956 066 bqlcnhs@danang.gov.vn
Lưu Vạn Tâm Anh Trưởng ban 0903 575 645 anhlvt@danang.gov.vn
Lê Văn Huân Phó Trưởng ban 0905 404 294 huanlv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 02363 958 692 bqllnnhs@danang.gov.vn
Lưu Xuân Hùng Đội trưởng 0905 704 886 hunglx@danang.gov.vn
Đỗ Dũng Đội phó 0913 423 176 dungd@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Thân Đội phó 0935 29 00 29 thanhv2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 950 003 ktqtdtnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Tám Giám đốc 0905 019 337 tamhv@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Dương Phó Giám đốc 0905 163 312 duonghb@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Hiền Phó Giám đốc 0905 290 414 hienhp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02362) 640 224 - 640 225 ttvhttnhs@danang.gov.vn 
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 5 7 9 0 6 5
Hôm nay: 4.081
Hôm qua: 10.164
Tuần này: 44.829
Tháng này: 270.752
Tổng cộng: 39.579.065

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính