Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 1 9 0 1
Today: 2.288
Yesterday: 7.437
This week: 58.092
This month: 480.497
Total: 12.121.901

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính