Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 7 0 1 9 2
Today: 6.383
Yesterday: 14.773
This week: 6.383
This month: 428.788
Total: 12.070.192

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính