Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã;

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy xác nhận cho hợp tác xã và chuyển sang Phòng Tài chính kế hoạch

+ Bước 3: Phòng Tài chính kế hoạch lưu hồ sơ để theo dõi, quản lý

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã hoặc thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xãtheo mẫu quy định

+ Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã hoặc Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.

+ Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.

+ Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay đổi.

+ Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

+ Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

+ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 5 6 3
Today: 4.888
Yesterday: 13.142
This week: 30.561
This month: 70.669
Total: 34.826.563

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính