Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia, tách, hợp nhất

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch

+ Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định)

+ Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực;

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định;

+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

+ Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định;

+ Danh sách thành viên theo mẫu quy định;

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định;

+ Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia, tách, hợp nhất hợp tác xã.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã.

+ Phương án sản xuất kinh doanh

+ Danh sách thành viên

+ Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

+ Điều lệ hợp tác xã đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 21, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội

+ Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội

+ Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

+ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 8 7 6
Today: 5.201
Yesterday: 13.142
This week: 30.874
This month: 70.982
Total: 34.826.876

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính