Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo Phòng ký văn bản trình UBND cấp huyện ký Công văn trả lời cho tổ chức.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức

 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường, trong đó nêu rõ nội dung sẽ thảo luận và quyết định tại đại hội;

+ Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;

+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);

+ Dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra của hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ  về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch UBND quận, huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn trả lời

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hội dự kiến hoạt động trong phạm vi địa bàn quận, huyện, hoặc hoạt động trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý trên phạm vi địa bàn phường, xã

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội’

+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

+ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/05/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lí nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ủy quyền quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 4 2 8 9 0 4
Today: 2.686
Yesterday: 6.227
This week: 37.219
This month: 362.774
Total: 34.428.904

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính