Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 425 Người ký Nguyễn Thị Thúy Mai
Ngày ban hành 20/03/2017 Ngày xuất bản 03/04/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-SCT

Đà Nẵng, ngày         tháng  3  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

 

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Quyết định số 2007/QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 10195/UBND-KT2 ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 11630/BCT-TĐKT ngày 05 tháng 12 năm 2016;

Sở Công Thương thông báo để các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”, cụ thể:

1. Đối tượng: Công dân Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

2. Tiêu chuẩn xét tặng: Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” theo quy định tại Chương II Nghị định số 123/2014/NĐ-CP.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP, cụ thể:

a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” (theo Mẫu số 1 kèm theo Công văn này) hoặc Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” (theo Mẫu số 2 kèm theo Công văn này).

b) Có một trong các tài liệu chứng minh những đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề: Băng hoặc đĩa hình hoặc ảnh mô tả các kỹ năng, kỹ xảo đang nắm giữ hoặc bản chứng thực trong trường hợp cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản photocopy (có bản gốc để đối chiếu) trong trường hợp cá nhân nộp trực tiếp giấy chứng nhận, quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, Bằng khen hoặc các tài liệu khác liên quan.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trước ngày 31 tháng 7 năm 2017.

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Tầng 19 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng).

Kính đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp triển khai thông báo Kế hoạch xét tặng đến cộng đồng dân cư, các hội nghề nghiệp, làng nghề, hợp tác xã ở địa phương và trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân liên quan biết và nộp hồ sơ đề nghị xét tặng.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng (gặp C. Hồng, điện thoại: 0236.3898277, fax: 0236.3889540).  

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nghề TCMN;

- UBND các quận, huyện;

- Các hội nghề nghiệp, làng nghề, hợp tác xã;

- Cổng Thông tin điện tử thành phố;

- Giám đốc Sở (b/c);

- Lưu: VT, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                  

 

 

Nguyễn Thị Thúy Mai

 

 

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 425.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Luật Tiếp cận thông tin
  2. Luật Báo chí
  3. Nghị quyết về thông qua chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  4. Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Đà Nẵng" ngành thủ công mỹ nghệ
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Chuyên mục Quản lý văn bản Chuyên mục Quản lý văn bản

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 1 8 6 8 5
Today: 10.152
Yesterday: 12.531
This week: 22.683
This month: 62.791
Total: 34.818.685

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính