Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Trần Văn Thích Trưởng ban 0905 129 757 thichtv@danang.gov.vn
Ngô Thanh Xuân Phó Trưởng ban 0905 455 871 xuannt8@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Hoa Phó Trưởng ban 0905 566 365 hoaltk3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 015 btcqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Vân Chủ tịch 0914 165 167 ldldnhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Trang Phó Chủ tịch 0905 905 003 trangpt1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 959 001 - 847 530 ldldnhs@danang.gov.vn
Hồ Thị Thanh Thúy Chánh Văn phòng 02363 847 318 - 0914 747 307 thuyhtt@danang.gov.vn
Mai Xuân Thủy Phó CVP HĐND&UBND quận 02363 968 222 - 0905 11 25 29 maixuanthuy@danang.gov.vn
Mai Đình Phó CVP HĐND&UBND quận 02363 961 037 - 0905 602 402 dinhm@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Nga Phó CVP HĐND&UBND quận 02363 968 605 - 0941 307 468 ngant5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 327 vpubndnhs@danang.gov.vn
Lê Thị Thanh Duyên Chủ nhiệm 02363 969169 - 0969 055 500 duyenltt@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Chiến Phó Chủ nhiệm 0907 743 531 chienhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ nhiệm 0934 846 826 anhntv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 325 ubktqunhs@danang.gov.vn
Trần Thị Ngọc Lan Chủ tịch 0905 188 086 lanttn@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Tín Phó Chủ tịch 0983 322 312 hlhpnnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Dưỡng Phó Chủ tịch 0905 848 466 duongnt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 326 hlhpnnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Minh Trưởng phòng 0907 416 023 minhtv7@danang.gov.vn
Nguyễn Phan Kế Phó Trưởng phòng 0905 209 903 kenp@danang.gov.vn
Hoàng Hải Thọ Phó Trưởng phòng 0966 403 579 thohh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 0236 3 847 309 pnvnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương Trưởng phòng 0989 296 144 huongntx@danang.gov.vn
Phùng Phú Phó Trưởng phòng 0983 151 246 phup@danang.gov.vn
Phan Thị Dinh Phó Trưởng phòng 0905 764 774 dinhpt@danang.gov.vn
Trần Thị Lê Vy Phó Trưởng phòng 0904 265 506 vyttl@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 305 ptckhnhs@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Trưởng ban 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Nguyễn Tiến Mẫn Phó Trưởng ban 0906 502 223 mannt@danang.gov.vn
Hồ Thông Phó Trưởng ban 0905 771 460
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 303 btgqunhs@danang.gov.vn
Huỳnh Ngọc Hoan Chủ tịch 0905 174 897 hoindnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Tiến Phó Chủ tịch 0905 128 767 hoindnhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 302 hoindnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Linh Trưởng phòng 02363 847311 - 0989 066 229 linhnt@danang.gov.vn
Phùng Văn Thành Phó Trưởng phòng 0976 448 758 thanhpv5@danang.gov.vn
Võ Thị Hoài Phó Trưởng phòng 0982 732 797 hoaivt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 311 pqldtnhs@danang.gov.vn
Hoàng Thị Phương Loan Trưởng ban 0905 230 573 loanhtp@danang.gov.vn
Lê Quang Tươi Phó ban 0905 121 997 tuoilq@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 498 bdvqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Tiên Trưởng phòng 0972 141 454 tiennv5@danang.gov.vn
Lê Văn Thọ Phó Trưởng phòng 0903 594 453 tholv@danang.gov.vn
Trần Thị Nguyên Phó Trưởng phòng 01234 01 05 09 nguyentt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 04 Chu Cẩm Phong (Tầng 2), quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 991 271 ptnmtnhs@danang.gov.vn
Hoàng Trân Châu Bí thư 0935 055 322 chauht@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Quý Phó Bí thư 0905 711 182 quyhb@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 319 quandoannhs@danang.gov.vn
Nguyễn Một Chánh Thanh tra 0982 117 549 motn@danang.gov.vn
Nguyễn Tấn Quang Phó Chánh Thanh tra 0905 111 049 quangnt5@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Năng Phó Chánh Thanh tra 0905 170 536 nangnd@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 314 ttnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Đô Giám đốc 0905 922 692 dohp@danang.gov.vn
Trần Hải Lâm Phó Giám đốc 0908 109 015 lamth@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 264 ttbdctnhs@danang.gov.vn
Mai Văn Ba Chủ tịch 0905 323 109 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Lê Nguyễn Nữ Định Phó Chủ tịch 05113 961 001 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 001 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Mai Thị Nga Trưởng phòng 0905 066 662 ngamt@danang.gov.vn
Lê Á Phó Trưởng phòng 0983 155 696 al@danang.gov.vn
Mai Quốc Quang Phó Trưởng phòng 0905 185 245 quangmq@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 297 pldtbxhnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Vinh Trưởng phòng 0989 156 236 vinhhd@danang.gov.vn
Nguyễn Phú Phượng Phó Trưởng phòng 0903 551 080 phuongnp@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Chinh Phó Trưởng phòng 0903 509 234 chinhntt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 317 ptpnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Lâm Trưởng phòng 0914 112 102 lamn@danang.gov.vn
Trần Thị Loan Phó Trưởng phòng 0903 535 820 loantt@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Công Phó Trưởng phòng 0905 022 722 conghb@danang.gov.vn 
Trần Văn Hồng Phó Trưởng phòng 0905 33 44 69 hongtv1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 06 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 432 pgddtnhs@danang.gov.vn
Phạm Cánh Trưởng phòng 0905 130 339 canhp@danang.gov.vn
Phùng Đình Phó Trưởng phòng 0906 449 478 dinhp@danang.gov.vn
Lê Quang Trung Phó Trưởng phòng 0905 395 619 trunglq@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 533 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 060 pytnhs@danang.gov.vn
Lê Minh Hòa Trưởng phòng 0905 776 778 hoalm@danang.gov.vn
Lưu Vạn Tâm Anh Phó Trưởng phòng 0903 575 645 anhlvt@danang.gov.vn
Huỳnh Chín Phó Trưởng phòng 0905 115 014 chinh3@danang.gov.vn
Trần Thị Vân Phó Trưởng phòng 0905 824 449 vantt5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 308 pktnhs@danang.gov.vn
Phan Thanh Liêm Trưởng phòng 0905 268 661 liempt@danang.gov.vn
Đặng Công Đá Phó Trưởng phòng 0914 022 913 dadc@danang.gov.vn
Trần Chí Trung Phó Trưởng phòng 0905 922 538 trungtc@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 310 pvhttnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền Trưởng ban 0905 547 546 hiennv@danang.gov.vn
Đỗ Dũng Phó Trưởng ban 0913 423 176 dungd@danang.gov.vn
Lê Ngọc Nhất Phó Trưởng ban 0936 455 234 nhatln@danang.gov.vn
Mai Xuân Dũng Phó Trưởng ban 0905 333 079 dungmx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 81 Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02362 243 206 bqldtnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Công Hòa Giám đốc 0982 193 442 hoanc@danang.gov.vn
Thân Trọng Phúc Phó Giám đốc 0903 501 477 phuctt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 956 123 - 956 126 bqlxdcbnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Mâng Trưởng ban 0914 04 94 94 mangnd@danang.gov.vn
Lê Văn Huân Phó Trưởng ban 0905 404 294 huanlv@danang.gov.vn
Nguyễn Tri Đương Phó Trưởng ban 0905 006 300 duongnt@danang.gov.vn
Trần Toàn Phó Trưởng ban 0905 013 899 toant@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ Chợ Hòa Hải, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 956 066 bqlcnhs@danang.gov.vn
Võ Đức Huy Trưởng ban 0905 259 668 huyvd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng ban 0932 069 907 huongnt4@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thái Lộc Phó Trưởng ban 0905 161 611 locntt@danang.gov.vn
Trần Thị Tầm Phó Trưởng ban 0935 827 014 tamtt7@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 02363 958 692 bqllnnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Sinh Trưởng đài 0914048606 sinhtv@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Hiền Phó Trưởng đài 0905 290 414 hienhp@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Lài Phó Trưởng đài 0905 100 558 laint1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 216 dttnhs@danang.gov.vn
Phan Thái Hồng Đội trưởng 0905 167 977 hongpt@danang.gov.vn
Trần Công Đội phó 0905 180 727 congt@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Thân Đội phó 0935 29 00 29 thanhv2@danang.gov.vn
Lưu Xuân Hùng Đội phó 0905 704 886 hunglx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 950 003 ktqtdtnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Dương Giám đốc 0905 163 312 duonghb@danang.gov.vn
Mai Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0905 662 755 huongmtt@danang.gov.vn
Phan Thép Phó Giám đốc 0905 344 544 thepp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02362) 640 224 - 640 225 ttvhttnhs@danang.gov.vn 
Nguyễn Thị Xinh Giám đốc 0905 847 547 xinhnt@danang.gov.vn
Mai Văn Ấn Phó Giám đốc 0905 560 771 anmv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ Đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 977 ttdsnhs@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 5 9 1 7 5 4
Hôm nay: 2.381
Hôm qua: 2.266
Tuần này: 2.381
Tháng này: 93.542
Tổng cộng: 13.591.754

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính