Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, chuyển công chức chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả để tra cho cá nhân, tổ chức.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

- Thành phần hồ sơ:

-Tờ trình thẩm định dự án.

- Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

- Các văn bản pháp lý có liên quan

 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Căn cứ xác định số tiền phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu là tổng mức đầu tư được duyệt và mức thu, cụ thể như sau:

-  Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

=

Tổng mức đầu tư

được phê duyệt

x

Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu được tính theo phương pháp nội suy như sau:

       Nib - Nia

Nit  =  Nib  -  {  ----------------  x  ( Git  -  Gib )  }

       Gia - Gib

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

Trong đó mức thu theo tổng vốn đầu tư dự án được quy định tại Biểu mức thu phí sau:

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

<15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

Số phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu đối với một dự án đầu tư được xác định theo hướng dẫn tại điểm a, khoản này nhưng được khống chế tối đa như sau:

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng phải thu tối đa không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Đối với những dự án đầu tư quy định phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, nhưng cơ quan nhà nước không đủ điều kiện thẩm định mà phải thuê chuyên gia, tư vấn thẩm định thì chi phí thuê chuyên gia, tư vấn thẩm định thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng. Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước chỉ được thu phí bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí tương ứng quy định  tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003

+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản.

+ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ tài chính chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

+ Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số vấn đề mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 9 3 4 6
Hôm nay: 44.692
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 185.846
Tháng này: 421.976
Tổng cộng: 25.959.346

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính