Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ; chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội (thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện)

- Bước 3: Công chức xử lý, trình lãnh đạo Phòng ký trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng. Đồng thời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quyết định thôi chi trả trợ cấp hàng tháng.

+ Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ

+ Văn bản xác nhận của UBND cấp xã

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 

+ Tại Phòng Lao động, thương binh và xã hội quận, huyện: 03 ngày

+ Tại UBND quận, huyện: 02 ngày

Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận, huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND phường, xã trong thời gian không quá 0.5 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ.

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT)

 

11. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ; chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội 

+Bước 3: Công chức xử lý, trình lãnh đạo Phòng thẩm định,trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng.

+ Bước 4: UBND cấp xã nhận kết quả từ UBND cấp huyện để trả cho công dân.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ

+ Hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ.

+ Văn bản xác nhận của UBND cấp xã

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 

+ Tại Phòng Lao động, thương binh và xã hội quận, huyện: 03 ngày

+ Tại UBND cấp huyện: 02 ngày

Sau khi có quyết định giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm trả kết quả cho UBND cấp xã trong thời gian không quá 0.5 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

+ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Liên Bộ Lao động-TBXH; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH (gọi tắt là Thông tư 29/2014/TTLT) 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 3 7 4 2 5
Hôm nay: 29.520
Hôm qua: 25.424
Tuần này: 126.592
Tháng này: 1.052.406
Tổng cộng: 23.037.425

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính