Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển (Theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2015)

Ban hành kèm theo Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: Hết ngày 31 tháng 01 năm sau, và chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 02 năm sau, các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư nếu có số dư tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi) lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 03/ĐVDT - Tình hình thực hiện dự toán các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau không phải xét chuyển (sau đây viết tắt là Biểu số 03/ĐVDT), ban hành kèm theo Thông tư số 108, gửi KBNN nơi giao dịch.

+ Cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính: KBNN nơi giao dịch căn cứ kết quả đối chiếu số dư, để xác nhận về dự toán, số dư dự toán, số dư tạm ứng của đơn vị theo quy định vào Biểu số 03/ ĐVDT mà đơn vị gửi KBNN.

- Cách thức thực hiện: Đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng đối chiếu số liệu theo Biểu số 03/ĐVDT, gửi KBNN nơi giao dịch để đối chiếu, xác nhận.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: Biểu số 03/ĐVDT.

+ Số lượng hồ sơ: Văn bản không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: KBNN nơi giao dịch

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biểu đối chiếu số liệu 03/ĐVDT được xác nhận.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Mẫu biểu: Biểu số 03/ĐVDT.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 4 9 4 2 4 0
Hôm nay: 5.307
Hôm qua: 4.765
Tuần này: 10.072
Tháng này: 104.135
Tổng cộng: 29.494.240

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính